Jesteśmy doradcami ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Nadzorujemy prawidłowy przewóz towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID), śródlądowego (ADN), morskiego (IMDG Code) i lotniczego (ICAO TI/IATA DGR). Usługi doradcze i szkoleniowe świadczymy dla wielu przedsiębiorstw. Jednym z obszarów naszej działalności jest prowadzenie kursów dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (ADR) i kolejowego (RID). W trakcie realizowanych kursów kładziemy maksymalny nacisk na zrozumienie wszystkich zagadnień, dzięki stosowaniu całego spektrum metod dydaktycznych. Przełamujemy stereotypy edukacyjne, wyznaczamy nowe standardy, a podczas wykładów tworzymy atmosferę , która sprzyja przyswajaniu wiedzy i wymianie doświadczeń. Ciężko uwierzyć? Przyjdź, przekonaj się sam i w efekcie zdobądź uprawnienia doradcze.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie.

 

Przedsiębiorstwa będące uczestnikami przewozu, których działalność dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych i czynności z nim związanych- załadunek, rozładunek, napełnianie i pakowanie, powinny wyznaczyć co najmniej jednego doradcę ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który będzie odpowiedzialny za wspieranie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń dla osób, mienia i środowiska, które związane są z taką działalnością. Doradca ds. bezpieczeństwa powinien zostać wyznaczony właściwie ze względu na zakres realizowanego przewozu lub czynności mu towarzyszących. Forma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem, a doradcą jest dowolna. Sankcja z tytułu niewyznaczenia przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych wynosi 5000 zł.

Doradcą ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy. Dokument potwierdzający wspomniane kwalifikacje może otrzymać osoba, która: ukończyła odpowiedni kurs doradcy, posiada wykształcenie wyższe, nie była skazana za: przestępstwo umyślne przeciw wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, bezpieczeństwu powszechnemu oraz nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego.

Cel, który wyznaliśmy w związku z działalnością w zakresie prowadzenia kursów dla kandydatów na doradców ADR i RID to:

Doprowadzenie każdego uczestnika kursu do uzyskania uprawnień DGSA.


W jaki sposób dążymy do niego?

  • uczestnicy kursu otrzymują przepisy w formie papierowej i elektronicznej, podręczniki i inne materiały szkoleniowe,
  • wśród materiałów szkoleniowych znajdują się testy pojawiające się na przestrzeni wcześniejszych lat,
  • w trakcie kursu uczestnicy rozwiązują autorskie zadania opisowe, będące jednym z elementów egzaminu z części specjalistycznej,
  • przygotowujemy odpowiedzi do testów wraz ze wskazaniem podstawy prawnej,
  • zagadnienia objęte programem kursu realizowane są adekwatnie do kompetencji wykładowców- wiedzy i doświadczenia,
  • po zakończeniu kursu prowadzimy konsultacje elektroniczne, telefoniczne, osobiste- odpowiadamy na zadane pytania, rozwiązujemy pojawiające się wątpliwości, przesyłamy dodatkowe zadania,
  • wspieramy i pomagamy w przyszłej pracy zawodowej, przy wdrażaniu się w obowiązki doradcy.

Najbliższe terminy kursów

Kurs dla kandydatów na doradców ADR i RID

Termin: 03.04.2017 (3 kwietnia 2017)
Miejsce: Warszawa
Wykładowcy: Karolina Kołdys, Rafał Trzebieniak
Koszt: ADR (2000 zł), RID (2000 zł), ADR + RID (3200 zł)
W cenę kursu wliczone są: uczestnictwo w kursie, zaświadczenie o ukończeniu kursu, przepisy, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.


Istnieje możliwość zorganizowania noclegów dla uczestników kursu. Więcej informacji- telefon, e- mail.

Wykłady, szkolenia i kursy

Istnieje możliwość zorganizowania wykładów i szkoleń z wyselekcjonowanym programem szkoleniowym, zamkniętych, na terenie przedsiębiorstw.
Konsultacje i szkolenia prowadzone są na terenie całego kraju.
Więcej informacji na temat zaplanowanych szkoleń i kursów na stronie internetowej

www.safetyadvisor.pl
licznik odwiedzin wordpress